S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

KONTAKTY

UNIMETRA, spol. s r.o.
Těšínská 773/396
716 00 Ostrava - Radvanice
tel: +420 596 229 016
info(a)kalibr-shop.cz

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 1 229,00 Kč
obvykle skladem
Cena 1 066,00 Kč
obvykle skladem
Cena 1 142,00 Kč
obvykle skladem

PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky
 
Toto webové rozhraní NENÍ určeno pro zájemce o nákup se statusem spotřebitele.
Tito zájemci mohou oslovit naši společnost přímo na kontaktním emailu info@unimetra.cz.
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu KALIBR-SHOP umístěného na webovém rozhraní www.kalibr-shop.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi
 
naší společností
 
UNIMETRA, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5072
 
Kontaktní adresa: UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava
Telefonní číslo: +420 596 229 011-019
Kontaktní e-mail: info@unimetra.cz, info@kalibr-shop.cz
 
jako prodávajícím
 
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).
 
1. Úvodní ustanovení
1.1 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.
1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem a Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
1.3 Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.
1.4 Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Kupující může být vyzván k prokázání, že je podnikatelem nebo právnickou osobou, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění, či výpisu z obchodního rejstříku, na kontaktní e-mail prodávajícího.
1.5 Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 
2. Nabídka, objednávka a uzavření smlouvy
2.1 Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
Vyhrazujeme si právo vyjímat, nebo nahrazovat zboží zde uvedené, upravovat vlastnosti, ceny a ostatní podmínky.
Za údaje, vyobrazení, výkresy, uvedené hmotnosti, rozměry, ostatní technické údaje, citované technické normy, nebo související údaje zde uvedené, neneseme záruku. V těchto případech jde o pouhý popis vlastností, který lze kdykoli opravit, a to až do okamžiku uzavření smlouvy. Technické údaje uvedené v nabídkách jsou zaručeny pouze v případě, že je to kromě pouhého popisu vlastností výslovně uvedeno.
2.2 Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku, a aby došlo k potvrzení této objednávky prodávajícím. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, případně při telefonické nebo e-mailové komunikaci, faxem, nebo dopisem. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Po objednávce učiněné přes webové rozhraní kupující obdrží na uvedenou e-mailovou adresu automatický e-mail o přijetí objednávky do systému. Kupující se může registrovat a zřídit si uživatelský účet s požadovanými kontaktními údaji (viz Podmínky užití webového rozhraní).
2.3 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
2.4 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k potvrzení nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.
Jestliže prodávající na objednávku kupujícího reaguje tak, že ji doplní či upraví (protinávrh prodávajícího), dochází k uzavření smlouvy až poté, co kupující doručí prodávajícímu svůj písemný souhlas s takto doplněnou či upravenou objednávkou.
2.5 V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 20% z ceny zboží. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího až po expedici zboží může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojených s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.
2.6 Každá ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od kupní nebo jiné smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou, nebo pro její opakované nepodstatné porušení, pokud již byla druhá smluvní strana na takovéto porušení smlouvy upozorněna a byla vyzvána k řádnému plnění smlouvy a odstranění případného závadného stavu.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje zejména neposkytnutí požadovaných podkladů a informací, nebo součinnosti nezbytné pro řádné a včasné splnění závazku prodávajícího, a dále prodlení s úhradou plateb ve prospěch prodávajícího. Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího se považuje závažné prodlení s dodáním zboží, kdy prodávající nedodá kupujícímu zboží ani bez zbytečného odkladu po jeho dodatečné písemné výzvě.
2.7 Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňuje s výhradou řádné a včasné dodávky subdodavatele prodávajícího. Kupující je o skutečnosti, že zboží není k dispozici, resp. že zboží nebylo prodávajícímu jeho subdodavatelem řádně a včas dodáno, neprodleně informován.
 
3. Dodací podmínky
3.1 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží podle podmínek sjednaných v kupní smlouvě, případně v jiné smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, a poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání zboží. Dodatečně lze způsob dodání a převzetí zboží měnit jen na základě dohody prodávajícího a kupujícího.
3.3 Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu přepravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu přepravci. V ostatních případech se za okamžik dodání zboží se považuje okamžik převzetí zboží kupujícím (nebo jím pověřenou osobou). Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
3.4 Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost přepravního obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného přepravního obalu zboží.
3.5 Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
3.6 Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody a náhradu veškerých dodatečných nákladů. Totéž platí, poruší-li kupující zaviněně povinnosti týkající se poskytnutí součinnosti.
V případě nepřevzetí zásilky zboží kupujícím nezaniká jeho povinnost zaplatit kupní cenu zboží.
 
4. Ceny, platební podmínky
4.1 Pokud se nedohodnou jinak, sjednávají prodávající a kupující kupní cenu zboží dle cen uvedených na webovém rozhraní prodávajícího. Uvedené ceny jsou nezávazné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě, že dojde k změnám v cenách materiálu, cenách subdodavatelů prodávajícího, nebo v kursu měn.
4.2 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu, mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých, i některým z níže uvedených způsobů:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru na kontaktní adrese prodávajícího;
- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího (podle pokynů v potvrzení objednávky);
- bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.
4.3 Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 14 dnů od vystaveni faktury, nejpozději poslední den její splatnosti na ní uvedeném, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4 Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
4.5 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, nebo jiné platby ve prospěch prodávajícího, si prodávající rovněž vyhrazuje právo zadržet další dodávky zboží pro kupujícího, požadovat před jejich uskutečněním uhrazení všech částek, které mu kupující dluží, a platbu ceny dodávaného zboží předem.
4.6 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat prodávajícího o všech skutečnostech nasvědčujících tomu, že závazek uhradit kupní cenu nebude kupující schopen ve sjednané lhůtě splnit.
4.7 Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR).
 
5. Odstoupení od smlouvy
5.1.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
5.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.
5.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
5.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
5.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5.6 Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
 
6. Práva z vadného plnění
6.1 Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.
 
7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího
7.1 Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
- uchovávat jako důvěrné;
- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
7.2 Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.
7.3 Kupující je oprávněn používat při své obchodní činnosti obchodní značku prodávajícího, pokud mu k tomu prodávající udělí písemný souhlas. Takové používání nesmí poškodit nebo ohrozit pověst prodávajícího.
 
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
8.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
8.3 Smluvní strany sjednávají, že případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv, budou přednostně řešit smírným jednáním na úrovni smluvních stran. V případě, že nedojde k dohodě o sporné otázce do 30 dnů ode dne doručení výzvy k smírnému jednání, bude věc předložena k rozhodnutí příslušnému soudu. Pro případ jakéhokoliv sporu vyplývajícího z obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím si smluvní strany sjednávají, v souladu s ustanovením občanského soudního řádu, místní příslušnost soudu prvního stupně dle sídla prodávajícího.
8.4 Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem nejméně 15 dní předem s tím, že nové VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené po datu jejich účinnosti. Vyhlášením se pro tyto účely rozumí zveřejnění na webovém rozhraní prodávajícího. Vyhlášení může prodávající provést rovněž elektronickou poštou s odkazem na své webové rozhraní.
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Podmínky užití webového rozhraní a ochrana osobních údajů
 
Nacházíte se na webovém rozhraní www.kalibr-shop.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost
UNIMETRA, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5072
 
Kontaktní adresa: UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava
Telefonní číslo: +420 596 229 011-019
Kontaktní e-mail: info@unimetra.cz, info@kalibr-shop.cz
 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní - bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se zde, nebo jej pouze navštěvujete.
 
1. Registrace na webovém rozhraní
Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet. Registrace a použití jsou bezplatné.
Jako uživatelé se mohou registrovat pouze podnikatelé a právnické osoby. Registraci smí provést pouze osoba oprávněná k zastupování této společnosti, a musí být uvedena jmenovitě. Osoba uváděná při registraci je vůči naší společnosti smluvním partnerem a administrátorem přístupových oprávnění. Tento administrátor může na požádání přidělovat přístupová oprávnění k webovému rozhraní dalším zaměstnancům dané společnosti a tito zaměstnanci zastupují společnost pro úkony. Naše společnost je oprávněna kdykoliv si od administrátora vyžádat osobní data (jako např. jméno, adresu a pozici) zaměstnanců společnosti oprávněných k přístupu.
Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. V opačném případě naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.
Naše společnost si vyhrazuje právo odstranit po uplynutí přiměřené doby uživatelské účty z neúplných nebo chybně provedených registrací.
 
2. Ochrana osobních údajů
Při vyplnění objednávky, při registraci na webovém rozhraní, nebo přihlášení k odběru newsletteru nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Také při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Při jejich zadání Vás informujeme, že tímto úkonem a užíváním webového rozhraní udělujete souhlas s uchováváním a zpracováváním Vašich osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Pro zpracování Vašich osobních údajů musíme vždy mít právní titul.
V případě registrace k odběru newsletteru a vytvoření uživatelského účtu bez objednání zboží je právním titulem Váš Souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě zadání údajů při objednávce zboží je právním titulem Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření a Plnění právní povinnosti (např. vystavování a evidence daňových dokladů). V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z právního titulu Oprávněný zájem správce, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména s platným zákonem o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“, nebo zkratka „GDPR“).
 
2.1 Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na webové rozhraní.
Naše společnost neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje, jako například vyznání, zdravotní stav, politické či jiné názorové přesvědčení apod.
 
2.2 Jak využíváme osobní a další údaje?
Osobní a dalších údaje Vám především umožňují přístup k Vašemu účtu a také co nejsnazší užívání webového rozhraní. Jsou pro nás nezbytné i v případě Vaší objednávky zboží, abychom Vás mohli identifikovat, věděli kam a jak zboží doručit, a v případě potřeby Vás mohli kontaktovat.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
Pokud jste nám k tomu udělili vědomý souhlas, údaje mohou být využity i k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou.
Vyjádřit souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky můžete prostřednictvím uživatelského účtu, při vyplňování údajů o objednávce, nebo prostřednictvím registračního formuláře pro odběr novinek na tomto webovém rozhraní či na dalších webových stránkách naší společnosti.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat:
-  změnou nastavení v uživatelském účtu, pokud jste se registrovali
- kliknutí na odkaz k odhlášení ve spodní části kteréhokoliv emailu s marketingovým sdělením
- formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu
- telefonicky nebo osobně.
 
2.3 Jak spravujeme a zpracováváme osobní a další údaje?
Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ i nařízení.
Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Jsou to zejména
- přepravci zásilek
- služby pro naše interní vyhodnocování chování uživatelů e-shopu
- služba pro rozesílání marketingových emailů.
Vedeme aktuální Seznam dalších zpracovatelů osobních údajů.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a dále je neprodáváme, nepředáváme ani nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích, nebo plnění právní povinnosti. V případě jejich zpracování na základě Vašeho souhlasu k obchodním a marketingovým účelům, či vytvoření uživatelského účtu, budou údaje zpracovávány do doby, kdy odvoláte Váš souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
2.4 Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí přepravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Pokud budeme Vaše údaje využívat pro obchodní a marketingové účely, můžeme je předat osobě, která pro nás tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu.
 
2.5 Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme.
Dále máte právo požadovat nepřesných opravu nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.
Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.
V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.
Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
 
3. Služby společnosti Google a soubory cookies
Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“), pro které jsou potřebné cookies.
3.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
Cookies sou malé textové soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči, respektive na Vašem zařízení, a umožňují či zlepšují funkci webového rozhraní. Identifikují také některé specifické informace z předchozích návštěv webového rozhraní. Vaše osoba není z těchto informací identifikovatelná. 
Některé ze souborů cookies se po uzavření Vašeho prohlížeče opět smažou (tzv. dočasné cookies). Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem zařízení a umožňují, abychom rozpoznali Váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé soubory cookies). Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití souborů cookies, a sami rozhodnete, zda soubory cookies přijmete, přijmete v určitých případech nebo zcela odmítnete. Pokud soubory cookies odmítnete, může být funkce webového rozhraní omezena. Většinu webových prohlížečů můžete nastavit tak, aby nepřijímaly nové soubory cookies, abyste obdrželi zprávu, že byl umístěn nový soubor cookie, nebo aby byly veškeré obdržené soubory cookies vypnuty. U chytrých telefonů, tabletů a stejně tak jiných přenosných a pevných koncových zařízení si můžete přečíst o potřebných nastaveních v příslušném návodu k obsluze. Doporučujeme Vám ale nechat funkce souborů cookies zcela zapnuté, protože jenom se soubory cookies je možné dále zlepšovat naše webové rozhraní pro Vaše potřeby. Naše soubory cookies neukládají žádné citlivé údaje, jako jsou hesla, údaje o platebních kartách a podobně. Ve Vašem zařízení nezpůsobují žádnou škodu a neobsahují žádné viry.
Naše společnost jako provozovatel webového rozhraní má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies za účelem technicky bezchybného a optimálního poskytnutí svých služeb. Pokud by se ukládaly jiné soubory cookies (např. soubory cookies k analýze Vašeho surfování na webového rozhraní), bude to zvlášť ošetřeno v těchto podmínkách.
Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.
 
3.2 Můžete ukládání souborů cookies ve Vašem zařízení nějak zabránit?
Webové rozhraní se Vás při první návštěvě nejprve zeptá na souhlas s používáním cookies. Tento souhlas zrušíte vymazáním cookies souvisejících s naším webovým rozhraním ze svého internetového prohlížeče. Používání souborů cookies můžete také odmítnout volbou v příslušném nastavení internetového prohlížeče.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 
3.3 Jak Google využívá získaná data?
Pokud Vás zajímá, Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají jejich služby, dozvíte se tyto informace kliknutím na tento odkaz
 
3.4. Remarketingové aktivity
Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž  na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).
 
4. Ochrana autorských práv
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 
4.1 Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu s platným autorským zákonem a souvisejícími předpisy.
Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.  
 
5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 
Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 1. 2019
Seznam dalších zpracovatelů osobních údajů

 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány následujícím třetím stranám:

- smluvní přepravní společnosti z důvodu doručování
(v rozsahu dodací adresa, telefon, email)

- do systému pro hromadné rozesílání emailů, provozovaného společností ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha 4
(v rozsahu email)

- do služby Google Analytics pro analýzy návštěvnosti internetových stránek, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(v rozsahu cookies, IP adresy). Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu s jejími platnými Zásadami ochrany soukromí.

U všech třetích stran je zajištěno použití osobních údajů pouze pro tyto přesně specifikované účely.

Reklamační řád
 
Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.kalibr-shop.cz od naší společnosti
UNIMETRA, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČ: 47669098, DIČ: CZ47669098, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5072
 
Kontaktní adresa: UNIMETRA, spol. s r.o., Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava
Telefonní číslo: +420 596 229 011-019
Kontaktní e-mail: info@unimetra.cz, info@kalibr-shop.cz
 
 
1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje požadavkům právních předpisů;
- hodí se k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
- není jiné, než jaké bylo objednáno;
- odpovídá sjednané jakosti, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;
- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
Jste-li podnikatelem či právnickou osobou, práva z vadného plnění zakládá pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z našich povinností, náležejí Vám práva z vadného plnění i v takovém případě.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 
2. Jaká je záruční doba?
Jste-li podnikatelem či právnickou osobou, činí záruční doba u nepoužitého zboží 12 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.
Berte, prosíme, na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě. 
 
3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že nemůžete věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. To neplatí v případě, že:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.
 
4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před převzetím věci věděli;
- jste vadu sami způsobili;
- uplynula záruční doba.
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 
 
5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní, záručním či dodacím listu uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
- Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 
- Reklamované zboží Vám pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat na naši kontaktní adresu (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), případně na adresu osoby určené k opravě.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
 
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
 
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
 
Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2019.

 

ZTVkNjV